Chức năng của Asians' Powers

Việc đăng ký và xem thông tin có thể thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Việt.

Thông tin bạn đăng ký là Lý lịch cá nhân, Kinh nghiệm nghề nghiệp, Điều kiện nguyện vọng, Lời nhắn gửi đến Công ty tiếp nhận v.v… Có thể chọn tiếng Anh, tiếng Việt để nhập.

Thông tin nguồn nhân lực mà bạn đăng ký sẽ được dịch sang tiếng Nhật và hiển thị.

Những thông tin bạn đã đăng như Lý lịch cá nhân, Kinh nghiệm nghề nghiệp, Điều kiện nguyện vọng v.v… sẽ được người phụ trách của Công ty phái cử mà bạn đã chọn tại thời điểm đăng ký, dịch sang tiếng Nhật và được công khai trên trang web.
Người có thể xem được những thông tin này chỉ có thể là những người có liên quan đến chế độ thực tập kỹ năng và đã đăng ký thành viên (Công ty phái cử, Nghiệp đoàn giám sát, Công ty tiếp nhận) nên thông tin cá nhân của bạn không bị rò rỉ cho người ngoài.

Những thông tin tuyển của Công ty Nhật Bản được dịch ra tiếng Việt và hiển thị.

Sau khi đăng ký thành viên, khi đăng nhập vào trang quản lý, thông tin tuyển dụng đã được Công ty tiếp nhận của Nhật Bản sẽ được dịch sang tiếng của đất nước thuộc đối tượng tuyển dụng và được công khai lên trang web. Bạn không chỉ xem được thông tin tuyển dụng mà còn xem được thông tin của Công ty Nhật Bản đang tuyển Thực tập sinh kỹ năng bằng tiếng nước mình.
* Người có nguyện vọng tham gia thực tập kỹ năng không thể trực tiếp liên hệ với Công ty Nhật Bản.

Nếu Công ty Nhật Bản quan tâm đến thông tin của bạn, họ sẽ liên lạc với Công ty phái cử.

Trường hợp Công ty Nhật Bản xem thông tin nhân lực và quan tâm đến thông tin của bạn hoặc trường hợp Công ty phái cử muốn tiến cử bạn với Công ty Nhật Bản, thì Công ty phái cử sẽ liên lạc với bạn. Nếu thay đổi Email hoặc số điện thoại, bạn nhất định phải thay ngay trong trang quản lý phần thông tin liên lạc.

Có bảng tin thông báo dành cho thành viên có nguyện vọng tham gia thực tập kỹ năng.

Trong trang quản lý mục "Bảng tin thông báo", có đăng thông tin của các buổi hướng dẫn do Công ty phái cử tổ chức dành cho thành viên có nguyện vọng tham gia thực tập kỹ năng hoặc các tin tức liên quan đến Thực tập sinh kỹ năng. Vì vậy hãy đăng nhập và kiểm tra thông tin thường xuyên.

Sau khi được quyết định là Thực tập sinh kỹ năng, có thể so sánh khoản phí gửi cho Công ty phái cử.

Trong trang quản lý mục "Bảng tin thông báo", có đăng thông tin của các buổi hướng dẫn do Công ty phái cử tổ chức dành cho thành viên có nguyện vọng tham gia thực tập kỹ năng hoặc các tin tức liên quan đến Thực tập sinh kỹ năng. Vì vậy hãy đăng nhập và kiểm tra thông tin thường xuyên.
* Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng có thể thay đổi Công ty phái cử Thành viên nơi mình trực thuộc bằng ý chí của mình.

Đầu trang quản lý

Đầu trang quản lý

Chi tiết các khoản Thực tập sinh kỹ năng cần chi trả (tham khảo)

Chi tiết các khoản Thực tập sinh kỹ năng cần chi trả (tham khảo)
▲PAGE TOP