Khái quát hoạt động

Nội dung hoạt động
Bằng việc quản lý, vận hành "Asians' Powers Website kết nối nhân lực Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài, chúng tôi lập kế hoạch về việc sử dụng hiệu quả nhân lực Quốc tế・Thúc đẩy giao lưu nhân lực, hỗ trợ vận hành doanh nghiệp.
  1. Điều tra và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cung cấp thông tin nhân lực Quốc tế.
  2. Quảng bá các hoạt động liên quan đến sử dụng hiệu quả nhân lực Quốc tế.
  3. Biểu thị rõ ràng các ý kiến liên quán đến nhân lực Quốc tế.
  4. Quản lý, vận hành Website cung cấp thông tin nhân lực.
  5. Các hoạt động tư vấn kinh doanh
  6. Các hoạt động thuê ngoài thuộc các ngành nghề
Khái quát về tổ chức  
Tên Hiệp hội Hiệp hội Thương Mại Quốc Tế
Mã bưu chính 701-0132
Địa chỉ 7-110 Hanajirikikyouchou, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama Prefecture, Japan
Năm thành lập Ngày 28 tháng 1 năm 2015
Người điều hành Giám đốc điều hành Satoshi Tanaka
Hỗ trợ vận hành Hiệp hội các doanh nghiệp tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng nước ngoài tỉnh Okayama , Công ty TNHH Web One
▲ Đầu Trang