Quy định sử dụng Asians’ Powers

Điều 1 Quy định chung

Quy định sử dụng Asians’ Powers (Dành cho Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng)
Trang Web Asians’ Powers (dưới đây gọi tắt là “Trang web này”) được tạo ra nhằm mục đích kết nối giữa những người có nguyện vọng là Thực tập kỹ năng người nước ngoài muốn học những kỹ năng, kỹ thuật, tri thức tiên tiến tại Nhật Bản với những xí nghiệp muốn tiếp nhận đào tạo họ dựa trên “Chế độ thực tập kỹ năng người nước ngoài”.
Những quy định sử dụng này dành cho Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trong Trang web này, và được áp dụng ngay tại thời điểm bắt đầu sử dụng Trang web này.

Điều 1 Quy định chung

1. Vận hành Trang web
Trang web này do Hiệp hội Thương Mại Quốc Tế (gọi tắt “công ty chúng tôi”) vận hành, văn phòng trụ sở được đặt tại công ty chúng tôi (7-110 Hanajirikikyou-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama).
2. Định nghĩa về các từ được sử dụng
(1) Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng chỉ những thành viên đã đăng ký và có nguyện vọng là Thực tập kỹ năng người nước ngoài.
(2) Công ty phái cử thành viên chỉ những thành viên đã đăng ký, tại nước ngoài tiến hành các hoạt động phải cử những thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng .
(3) Nghiệp đoàn giám sát thành viên chỉ những thành viên đã đăng ký, tiến hành các hoạt động tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng tại Nhật.
(4) Công ty tiếp nhận thành viên chỉ những công ty đã đăng ký, những công ty tiếp nhận những Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài.
3. Thành viên của Trang web này
(1) Thành viên của Trang web này được tạo thành bởi Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng, Thành viên là công ty phái cử・Thành viên là Nghiệp đoàn giám sát, Thành viên là công ty tiếp nhận.
(2) Người có nguyện vọng đăng ký thành viên tiến hành đăng ký theo các thủ tục đã được đề ra, và sẽ trở thành Thành viên của Trang web này sau khi có sự xác nhận của công ty chúng tôi.
(3) Những cá nhân・Pháp nhân・Đoàn thể v.v…dưới đây không thể đăng ký Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng.
  1. Những cá nhân không có tư cách ứng tuyển là Thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài.
  2. Những cá nhân・Pháp nhân・Đoàn thể v.v…không liên quan đến Chế độ Thực tập kỹ năng người nước ngoài.
  3. ③Khác: những người mà công ty chúng tôi đánh giá là không thích hợp để trở thành Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng.
4. Thông tin cá nhân của Thành viên
(1) Công ty chúng tôi nhận các thông tin cá nhân của những Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng (Thông tin cá nhân loại A) với mục đích cung cấp thông tin về Lý lịch, Kinh nghiệm nghề nghiệp v.v… của Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng cho Nghiệp đoàn giám sát・Công ty tiếp nhận là Thành viên của Trang web này.
(2) Về việc tiếp nhận thông tin cá nhân, tham khảo thêm ở mục riêng “Phương châm bảo mật thông tin cá nhân”.
5. Phí sử dụng khi là Thành viên của Trang web này.
Thành viên có nguyện vọng tham chương trình Thực tập kỹ năng có thể sử dụng Trang web này miễn phí.
6. Việc đăng ký thành viên của Trang web này và Cung cấp các dịch vụ
Người có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập sinh kỹ năng khi đăng ký thành viên sau khi đồng ý với các quy định sử dụng này, và hoàn tất các mục đăng ký cần thiết sẽ trở thành Thành viên của Trang web này, đồng thời cũng có khả năng sử dụng các dịch vụ trong Trang web này.
7. Nơi trực thuộc của Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng
(1)Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng sau khi đăng ký Thành viên của Trang web này có thể lựa chọn Công ty phái cử thành viên nơi mình muốn trực thuộc.
(2) Đối với những Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng nhưng chưa quyết định Công ty phái cử thì Công ty phái cử Thành viên có thể liên lạc bằng Điện thoại, Email v.v…để thu hút họ lựa chọn công ty mình. Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng mà chưa quyết định Công ty phái cử, khi lựa chọn Công ty phái cử trong Trang quản lý cá nhân của mình thì nơi trực thuộc của Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng được quyết định tại thời điểm đó.
(3) Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng có thể thay đổi Công ty phái cử Thành viên nơi mình trực thuộc bằng ý chí của mình.

Điều 2 Đăng ký・Dịch

1. Đăng ký・Dịch thông tin nhân lực
(1)Người có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng sử dụng máy tính hoặc Smart Phone có Internet để nhập Lý lịch (Thông tin cá nhân loại A), Kinh nghiệm nghề nghiệp, Nguyện vọng v.v… bằng tiếng nước mình và tiến hành đăng ký Thành viên.
(2) Chỉ trong trường hợp người có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng không thể tự mình đăng ký với lý do chính đáng, Công ty phái cử là Thành viên mới có thể thay người đó đăng ký thành viên sau khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản của người có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng.
(3) Những thông tin do Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng đăng ký, phải được Công ty phái cử thành viên, do chính Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng lựa chọn, xác nhận và dịch nội dung sang tiếng Nhật.
2. Việc đăng ・Dịch thông tin tiếp nhận, tuyển Thực tập sinh kỹ năng
(1)Công ty tiếp nhân là Thành viên (hoặc Nghiệp đoàn giám sát là Thành viên) dùng máy tính được kết nối Internet nhập thông tin tiếp nhận, tuyển Thực tập sinh kỹ năng bằng tiếng Nhật.
(2) Công ty chúng tôi dịch sang tiếng Anh, tiếng Việt những thông tin tiếp nhận, tuyển Thực tập sinh kỹ năng đã được đăng ký bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty tiếp nhân là Thành viên (hoặc Nghiệp đoàn giám sát là Thành viên) có thể tự dịch sang tiếng nước ngoài thì công ty chúng tôi không biên dịch.

Điều 3 Thay đổi thông tin đăng ký

1. Thay đổi thông tin Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng
(1) Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin Thành viên khi đã đăng ký, Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng phải nhanh chóng thay đổi thông tin Thành viên và nhất thiết phải thông báo nội dung đã thay đổi cho Công ty phái cử Thành viên nơi mình trực thuộc.
(2) Với những thông tin Thành viên đã được Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng thay đổi, Công ty phái cử Thành viên phải nhanh chóng dịch nội dung đã sửa đó sang tiếng Nhật.
2. Thay đổi thông tin tiếp nhận, tuyển Thực tập sinh kỹ năng
Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin tiếp nhận, tuyển Thực tập sinh kỹ năng đã đăng, Công ty tiếp nhân là Thành viên (hoặc Nghiệp đoàn giám sát là Thành viên) phải nhanh chóng thay đổi thông tin tiếp nhận, tuyển Thực tập sinh kỹ năng và nhất thiết phải thông báo nội dung đã thay đổi cho Công ty chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp Công ty tiếp nhân là Thành viên (hoặc Nghiệp đoàn giám sát là Thành viên) có thể tự dịch sang tiếng nước ngoài thì công ty chúng tôi không biên dịch.

Điều 4 Trách nhiệm của Thành viên

1. Sử dụng Trang web này
Trang web này được sử dụng theo trách nhiệm của Thành viên.
2. Việc quản lý mật khẩu của Trang web này
Thành viên của Trang web này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý mật khẩu của Trang web này.
3. Các hành vi bị nghiêm cấm
Khi sử dụng các dịch vụ của Trang web này, những hành vi nêu dưới đây là những hành vi nghiêm cấm Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng thực hiện.
(1) Hành vi hư cấu hoặc giả mạo một người có thật khác để đăng ký.
(2) Hành vi đăng ký Lý lịch, Kinh nghiệm nghề nghiệp với nội dung giả mạo.
(3) Hành vi sao chép, sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng khác.
(4) Hành vi sử dụng chung mật khẩu của Trang web này với người khác hoặc cho người khác mượn, hoặc nhượng lại mật khẩu cho người khác.
(5) Hành vi trao lại, in lại, chuyển toàn bộ thông tin bao gồm thông tin cá nhân có được từ Trang web này mà không được phép.
(6) Hành vi sao chép, chỉnh sửa, kinh doanh, xuất bản hoặc các hình thức khác toàn bộ thông tin bao gồm thông tin cá nhân có được từ Trang web này vi phạm đến Quyền tác giả.
(7) Khác: Những hành vi làm tổn hại nghiêm trọng đến Thành viên sử dụng dịch vụ của Trang web này hoặc làm tổn hại đến quan hệ uy tín của Công ty chúng tôi.
4. Đình chỉ sử dụng Trang web
Công ty chúng tôi có thể đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Trang web này tùy vào mức độ vi phạm mà không cần thông báo cho Thành viên vi phạm trong các trường hợp sau đây.
(1)Trường hợp Thành viên vi phạm Quy định sử dụng.
(2)Khác: Trường hợp Công ty chúng tôi nhận đình rằng phát sinh những sự việc nghiêm trọng khiến không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Điều 5 Hủy bỏ đăng ký

1. Hủy bỏ đăng ký Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng
(1) Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng có thể hủy bỏ đăng ký bất cứ lúc nào.
(2) Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng, trong trường hợp đã được quyết định trở thành Thực tập sinh cần nhanh chóng tiến hành thủ tục hủy bỏ đăng ký. Trường hợp Thành viên đã được quyết định trở thành Thực tập sinh mà vẫn không làm thủ tục hủy bỏ đăng ký thì công ty chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục hủy bỏ đăng ký.
(3) Công ty phái cử là Thành viên v.v…chỉ trong trường hợp Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng không thể hủy bỏ đăng ký với lý do chính đáng mới được phép thay Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng tiến hành các thủ tục hủy bỏ đăng ký sau khi nhận được sự đồng ý của Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng bằng văn bản.

Điều 6 Thay đổi quy định sử dụng; Thay đổi, ngừng dịch vụ

1. Thay đổi quy định sử dụng
Những quy định sử dụng này có được thay đổi tùy ý dựa trên nhận định của Công ty chúng tôi. Trừ trường hợp đã được Công ty chúng tôi quy định riêng, những Thành viên sử dụng Trang web này sau khi Quy định đã được thay đổi thì Thành viên đó sẽ đồng ý với các Quy định sử dụng đã được thay đổi.
2. Thay đổi, ngừng dịch vụ
(1) Thông tin nhân lực, thông tin tuyển Thực tập sinh được đăng trên Trang web này cũng có thể bị thay đổi, xóa bỏ mà không cần phải thông báo trước với Thành viên.
(2) Công ty chúng tôi có thể thêm, thay đổi, ngừng, kết thúc nội dung của dịch vụ được cung cấp tại Trang web này bất cứ lúc nào nếu chúng tôi cho là cần thiết.
(3) Với một số trường hợp nêu dưới đây, chúng tôi sẽ tạm ngừng cung cấp dịch trong một thời gian nhất định mà không cần phải thông báo trước với Thành viên. Trong những trường hợp này, Công ty chúng tôi sẽ cố gắng để có thể phục hồi việc cung cấp dịch vụ một cách nhanh nhất.
  1. Tạm ngừng dịch vụ để bảo trì, kiểm tra hệ thống; nâng cấp hệ thống v.v…
  2. Tạm ngừng dịch vụ do sự cố máy chủ hoặc sự cố đường truyền Internet.
  3. Khi không thể cung cấp các dịch vụ do động đất, bão, hỏa hoạn, mất điện v.v…
  4. Khác: Trường hợp Công ty chúng tôi nhận định là cần thiết phải tạm ngừng dịch vụ do lỗi vận  hành hoặc lỗi về kỹ thuật.

Điều 7 Miễn trừ trách nhiệm

1. Các mục miễn trừ trách nhiệm.
(1) Những thông tin nhân lực, thông tin tuyển Thực tập sinh được đăng trên Trang web này do Thành viên của Trang web này đăng ký. Công ty chúng tôi không bảo đảm về tính xác thực của thông tin do Thành viên đã đăng ký. Ngoài ra, Công ty chúng tôi không giải đáp các thắc mắc liên quan đến nội dung Thành viên đã đăng ký ở Trang web này.
(2) Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về trường hợp Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng bị thiệt hại do việc những Thành viên trả phí sử dụng thông tin cá nhân trên Trang web này cũng như trường hợp Thành viên có nguyện vọng tham gia chương trình Thực tập kỹ năng bị thiệt hại do việc những đối tượng không phải Thành viên sử dụng thông tin bằng các cách như sao chép thông tin cá nhân v.v…
(3) Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các Thành viên trong Trang web này thì các Thành viên phải giải quyết bằng trách nhiệm và tiền phí của chính mình. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
(4) Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm cả những trường hợp Thành viên bị thiệt hại do không sử dụng được Trang web này hay phát sinh sự cố trong tính năng của Trang web này.
(5) Công ty chúng tôi không đảm bảo tính xác thực của những Trang web khác được liên kết từ Trang web này. Ngoài ra, Công ty chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc Thành viên bị thiệt hại khi sử dụng các Trang web khác.

Điều 8 Các điều khoản khác

1. Luật điều chỉnh và Tài phán
(1) Luật điều chỉnh của “Quy định sử dụng” và “Điều khoản thành viên trả phí” được quy định bởi Luật Nhật Bản. (2) Trường hợp phát sinh kiện tụng giữa Thành viên và Công ty chúng tôi thì Tòa án có thẩm quyền độc quyền sơ thẩm là Tòa án ở Tỉnh Okayama Nhật Bản.
Quy định bổ sung
Trang web này được thử nghiệm đến ngày 31 tháng 8 năm 2017 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2017.
▲Đầu Trang