Cơ chế tiếp nhận

Cơ chế tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng (Hình thức Giám sát Nghiệp đoàn)

Trong hình thức Giám sát Nghiệp đoàn, Nghiệp đoàn giám sát sẽ tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng thông qua Công ty phái cử.
Nghiệp đoàn giám sát bảo hộ cho doanh nghiệp (Cơ quan tiến hành thực tập) và sẽ tiến hành thực tập kỹ năng.
Nghiệp đoàn giám sát là Hội công thương hay Đoàn thể xí nghiệp vừa và nhỏ không vì mục tiêu lợi nhuận,
tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng từ nước ngoài với tinh thần trách nhiệm, có vai trò chỉ đạo,
kiểm tra xem các họa động Thực tập kỹ năng tại các công ty có được diễn ra đúng hay không.
Hơn nữa, vì Nghiệp đoàn giám sát tiến hành giới thiệu việc làm ra nước ngoài nên cũng tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng
từ các Công ty phái cử có trao đổi "Thỏa thuận liên kết liên quan đến hoạt động Thực tập kỹ năng người nước ngoài".

Thứ tự các bước cho tới khi tiếp nhận (Hình thức Giám sát Nghiệp đoàn)

flow-chart
▲PAGE TOP